HAY:n lausunto Svengin asemakaavaluonnoksesta

Julkaisupäivämäärä: 21.6.2017 9:28:29

Järvenpään kaupunki – Kaupunkikehitys, kaavoitus ja liikenne

Haarajoen asukasyhdistys ry. kiittää mahdollisuudesta lausua Svengin Yritysalueen asemakaavaluonnoksesta. Kiinnitimme erityisesti huomiota liikennejärjestelyiden kehittämisen puuttumiseen itse kaavaluonnoksessa sekä hulevesien käsittelyyn.

Liikennejärjestelyt

Siitä huolimatta, että kaavaluonnoksessa todetaan, että Keski-Uudenmaan poikittainen tieyhteys rajoittuisi vain Vähänummentiehen, tulee vaikutuksia varmasti myös Kartanonväylään sekä Lahden moottoriteiden liittymiin. Lahden moottoritien liittymät ovat jo nyt ruuhkaisia ja varsinkin Lahden suunnasta tultaessa liittymään tulisi tehdä huomattavia parannuksia, jos isompaa liikennettä alkaa kulkea Lahden suunnasta tuolle uudelle teollisuusalueelle – liittymää tulisi leventää siten, että sillä on selkeästi omat kaistat eri suuntiin kääntyville.

Myös Lahden moottoritielle liityttäessä tulisi Kartanonväylää/Vähänummentietä leventää myös etelään päin käännyttäessä siten, että moottoritielle menijöille on omat kaistansa – tällä hetkelläkin liikenne puuroutuu, jos Kartanonväylää/Vähänummentietä on menossa isompaa liikennettä vanhalta Lahdentieltä Järvenpään keskustan (eli siis uuden yritysalueen) suuntaan (kahta autoa ei mahdu tällöin rinnakkain moottoritie/junasillalle samaan suuntaan mentäessä).

Asemakaavaluonnoksessa on siis otettava kantaa ja ratkaistava liikennejärjestelyt myös Lahden moottoritien suunnasta tultaessa.

Hulevesikäsittely

Svengin teollisuusalue ei saa aiheuttaa Haarajoen alueen ainoan vesistön Keravanjoen tilan heikkenemistä.

Jatkossa Järvenpään kaupungin ja muiden toimivaltaisten viranomaisten tulee pyrkiä parantamaan Keravanjoen heikkoa nykytilaa asukkaiden virkistyskäyttöä kuten uimista ja kalastusta varten. Tämä vaatimus kävi selvästi ilmi Haarajoen asukasyhdistyksen tekemässä kyselyssä: Haarajoen kehittämistarpeet 2017 ( nähtävänä sivulla www.haarajoki.fi ).

Svengin teollisuusalueen osalta hulevesien käsittely on hoidettava parasta mahdollista valvontaa ja tekniikkaa käyttäen. Käytännössä esim. asfalttipinnolta ei saa huuhtoutua öljyjä ym. haitallisia aineita eteenpäin. Erityisesti on otettava huomioon hetkelliset korkeat sademäärät jopa 30 - 60mm/vrk. Asukasyhdistys ehdottaa, että kaikkia hulevesiä varten kaavassa varataan alue riittävän suurelle kosteikolle ja valuntakentälle ennen vesien johtamista eteenpäin ( Keravanjokeen ). Tällä toimenpiteellä estetään haitallisten virtaamavaihteluiden ja kiintoaineksen lisääntyminen Keravanjoessa. Kyse olisi "pesusieni-ilmiön" tuomisesta alueelle. Kosteikko lisää alueen luonnon monimuotoisuutta ja maanhankinnan lisäksi vuosittaiset käyttökulut ovat pienet. Kosteikkoon rakennettava kiintoaineen saostussyvänne tulisi tyhjentää tarpeen mukaan esim. kerran vuodessa.

Ystävällisin terveisin,

Sanna-Kaisa Sihvola

Haarajoen Asukasyhdistyksen puheenjohtaja